preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Poštujmo!
Stručna služba
eTwinning

null

HRVATSKI JEZIK
STOP!
Cavtate moj!
Vjeronauk

Matematika
Civilna zaštita
Opći akti
Priloženi dokumenti:
Pravilnik o radu.pdf

Oglasna ploča
Anketa (mala)
U nastavi na daljinu snašao/snašla sam se bolje nego sam očekivao/la prije početka izvođenja.

Nova škola

    

Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 12. 2013.

Ukupno: 573841
Ovaj mjesec: 2079
Ovaj tjedan: 521
Danas: 3
Konavoski vez

Radionica vezenja 

 
Webmail

ŠKOLJKE

Dobro došli!

Školsku zbirku čini 151 izložena vrsta, morskih i kopnenih puževa i školjaka, a  predstavljene su 271 primjerkom. Dar su PŠ Čilipi Đura i Tanje Capor.

Priloženi dokumenti:
Dar zbirka puzeva i skoljki.docx

vijesti

ODLUKE O POSTUPANJU PO NATJEČAJU ZA RADNA MJESTA, OD 24. VELJAČE 2020. Vijest ima dokument u privitku

1. U skladu s Člankom 14.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Cavtat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi slijedeću:

         ODLUKU

Natječaj za radna  mjesta:

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u Područnoj školi Močići.
 2. Domar/ ložač/ školski majstor (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

objavljen je dana 24.02.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole Cavtat: http://www.os-cavtat.skole.hr i oglasnoj ploči Osnovne škole Cavtat, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na raspisani natječaj stigla je jedna prijava za radno mjesto učitelja razredne nastave, koja je pravodobna i potpuna.

Povjerenstvo je dana 9. ožujka 2020. pregledalo prijavu kandidatkinje:

Marije Braenović, Od izvora 80, Nova Mokošica

i utvrdilo da kandidatkinja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo je odlučilo da se, obzirom da se na natječaj prijavio samo jedan kandidat, neće provesti procjena odnosno testiranje kandidata.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

2. 

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole Cavtat donosi

  ODLUKU

 

o djelomičnoj obustavi natječaja za radna mjesta

Djelomično se obustavlja postupak natječaja za radna mjesta (KLASA: 602-02/20-01/67, URBROJ: 2117/1-30/20-01 od 21. veljače 2020.) koji je objavljen dana 24.02.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole Cavtat i oglasnoj ploči Osnovne škole Cavtat, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:

 

 1. Domar/ ložač/ školski majstor (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 Natječajni postupak koji se odnosi na radno mjesto iz točke 1. ove Odluke obustavlja se jer se u roku određenom natječajem nije prijavio ni jedan kandidat.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Cavtat te se dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Ravnateljica:

Kate Kukuljica

 

_________________

  :: opširnije :: 


objavio: PAULINE RUNJE  datum: 11. 3. 2020. 14:28

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA - UČITELJ I DOMAR, LOŽAČ , KUĆNI MAJSTOR

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) , članka 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,Osnovna škola Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u Područnoj školi Močići.
 2. Domar/ ložač/ školski majstor (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

Uvjeti:

 • Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

 

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene  odnosno testiranja.

Uz prijavu u presliku priložiti:

- životopis, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, rodni list, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, te elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

U skladu s člankom 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika.

Područje procjene, odnosno testiranja:

- područje procjene odnosno vrednovanja kandidata su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma

- za radno mjesto domara testiranje će se provesti usmeno, razgovorom o poznavanju određenog posla iz djelokruga rada

 

U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

OŠ CAVTAT, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, s naznakom „za natječaj“. 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj i ne obavještavaju se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom putem Obavijesti na mrežnoj stranici Škole http://www.os-cavtat.skole.hr

Natječaj je objavljen 24.02.2020. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i Web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 03.03.2020.

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kate Kukuljica  datum: 24. 2. 2020. 13:14

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA-KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) , članka 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,Osnovna škola Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

 1. Stručni suradnik knjižničar (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.

Uvjeti:

 • Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01), Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (17/19, 98/19).

 

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene  odnosno testiranja.

Više informacija u prilogu ovoj obavijesti, pod ::::opširnije::::

---ažurirano 13. veljače 2020.

---ažurirano 21. veljače 2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Kate Kukuljica  datum: 28. 1. 2020. 09:00

POZIV NA VIJEĆE RODITELJA - PROSINAC 2019. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

sjednica Vijeća roditelja održat će se u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u Osnovnoj školi Cavtat s početkom u 17.30 sati.

Službeni poziv i dnevni red u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 4. 12. 2019. 12:03

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA - STUDENI 2019. Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) , članka 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,Osnovna škola Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 2. Učitelj engleskog jezika (m/ž)- 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 3. Učitelj informatike (m/ž)- 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme (2 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 4. Učitelj biologije, kemije (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.

 

Cijeli natječaj nalazi se u prilogu ove vijesti.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 13. 11. 2019. 10:58

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA - RUJAN 2019. Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) , članka 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,Osnovna škola Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u PŠ Komaji.
 2. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 3. Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je u PŠ Čilipi.
 4. Učitelj engleskog jezika (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (3 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 5. Učitelj informatike (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (2 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 6. Učitelj biologije, kemije (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 nastavna sata tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 7. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno). Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.
 8. Spremačica (m/ž)- 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme.

Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Cavtat, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat, a po potrebi i izvan sjedišta škole.

 

Cijeli natječaj nalazi se u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 3. 10. 2019. 09:10

POZIV NA VIJEĆE RODITELJA 2019. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

U ponedjeljak 30. rujna 2019.g. u Osnovnoj školi Cavtat  s početkom u 17.30 sati održat će se Vijeće roditelja.

Poziv se nalazi u prilogu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 27. 9. 2019. 09:27

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG 18. TRAVNJA 2019. Vijest ima dokument u privitku

U prilogu se nalazi obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 18. travnja 2019. godine, a za radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno i puno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 9. 5. 2019. 18:33

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) i članka 8. Pravilnika o radu, ravnateljica Osnovne škole Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, u OŠ Cavtat
  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 6. 5. 2019. 10:08

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14  i 68/18) i članka 8. Pravilnika o radu, ravnateljica Osnovne škole Cavtat raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

 1. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, u OŠ Cavtat

Više detalja u prilogu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 18. 4. 2019. 09:10

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 12. VELJAČE Vijest ima dokument u privitku

Rezultati  natječaja objavljenog 12. veljače  2019. god. na internetskoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Cavtat nalaze se u prilogu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Miletić  datum: 25. 3. 2019. 11:51
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaDruštvene mreže


NOVO!


Dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 


Upisi u srednju školu

     N O V O S T I!    


i-nastava za svakoga


Brošure

 


Vježbajmo!


Pitajte nas!
QR Code for JotForm form

Samoizolacija

UPUTE


Dabar

AKTUALNOSTI

NAGLASCI O VREDNOVANJU ZA RODITELJE 

                          

 

 

 

 

 

 


GRGA ČVARAK

PseudoDabar

Uključenje u virtualnu učionicu za sve učenike osnovne škole


Čitajte o Konavlima

 


Zrcalo 2019.


Školstvo

 

 

 


RAZNO

   

 

 

preskoči na navigaciju